Поверителност и общи условия

Какви данни събираме за всички потребители?

В сайта, който поддържаме, събираме и съхраняваме информация за всички потребители за:

IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.

Име и e-mail адрес за потребителите, които коментират публикации и фото галерии.

При закупуване на снимки от галерията на сайта не носим отговорност за предоставените данни на трети страни. В някои случаи GoandPlay.eu може да получи данни от трети страни (PayPal) относно извършителя на плащането. Тази информация НЕ се предоставя на трети страни от страна на GoandPlay.eu.

Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:

  • Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;
  • Колко време отделяте в даден сайт;
  • В коя страница или статия сте влизали

Данните, които събираме от всички потребители, използваме и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни, както и за и избягване на зловредни действия.

На кого предоставяме вашите данни?

Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайта ни, НЕ се предоставят на други лица или компании, освен

Можем да предоставим информация, съхранявана при нас по причини от правен характер, ако  достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, или когато се представя пред компетентни органи, за да се защити правния интерес на GoandPlay.eu, или на други потребители при наличие на правен спор.

Има ли възможност данните ви да попаднат в трети страни?

Действията ви в нашия сайт могат да доведат до автоматизирано предоставяне на данни на трети страни. Такива например са Facebook, Twitter, PayPal и др.

Как защитаваме вашите данни

Достъпът до информация, която може да ви идентифицира е ограничен до служители, които работят под контрола на GoandPlay.Eu и е прецизиран физически, електронно и процедурно до необходимото, за да осъществяват работните си ангажименти.

GoandPlay.eu respects the privacy of its users and guests.

We do not require visitors to supply any personal information to access our public content pages. We collect only the data you’ve entered when confirmed the payment for your orders and we use it for internal statistics only. Like most sites, we log all page hits, including visitors’ IP addresses, but this is used only for aggregate statistics and tracing bugs.

We will NOT sell or rent your personal information to any other party without your written consent.

Links to other Internet websites or resources are at the user’s own risk. These sites are operated by third parties and we are not responsible for contents, opinions, and operation on any of these sites.

All photos bought by GoandPlay.eu can be used for period of 3 years starting from the day of payment. Content can be used in any geographic territory and can be used an unlimited number of times. All photos can be used in print, in digital or in any other medium or format.Restricted. You may not use content in a pornographic, defamatory or other unlawful manner, or in violation of any applicable regulations.